08/11/2019
Daňové priznanie za rok 2019

Prednosti

Team spolupracovníkov SLOVAKIA TAX s.r.o. za svoje prednosti považuje, najmä

praktické skúsenosti a pravidelné vzdelávanie je garantom odbornosti, serióznosti a diskrétnosti;

vďaka poisteniu zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone profesie plne zodpovedáme za správnosť vedenia účtovníctva, mzdovej agendy a personalistiky;

zastupovanie v konaniach pred verejnými a štátnymi inštitúciami na základe plnomocenstva;

úspora finančných nákladov na vlastného účtovníka/čku, softwarovom vybavení, nájme kancelárie, školeniach a pod.;

výstupy z účtovníctva, personálneho a mzdového poradenstva v tlačenej a elektronickej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku;

pravidelný report o legislatívnych zmenách, daňových a odvodových povinnostiach.

Kontrola správnosti podkladov dodaných k zaúčtovaniu

Spracovanie pokladničných dokladov a bankových výpisov

Spracovanie závierkových operácií

Spracovanie a evidencia DPH

Spracovanie štatistických hlásení

Spracovanie príkazov na úhradu

Vedenie účtovných kníh

Zaradenie majetku, evidencia dlhodobého majetku

Účtovné a daňové poradenstvo

Optimalizácia daňovej povinnosti

Spracovanie mesačných, prípadne štvrťročných výstupov podľa požiadaviek klienta v tlačenej a elektronickej forme aj v anglickom a nemeckom jazyku

Zasielanie výstupov a inej korešpondencie v elektronickej forme

Kontrola správnosti podkladov dodaných k zaúčtovaniu

Spracovanie podkladov k zaúčtovaniu, predkontácie

Vyhotovenie a spracovanie interných dokladov

Spracovanie a evidencia DPH

Spracovanie príkazov na úhradu

Spracovanie štatistických hlásení a hlásení pre NBS

Vedenie účtovných kníh

Zaradenie majetku, evidencia dlhodobého majetku

Účtovné a daňového poradenstvo

Optimalizácia daňovej povinnosti

Spracovanie mesačnej, prípadne štvrťročnej finančnej analýzy výsledku hospodárenia v tlačenej a elektronickej forme aj v anglickom a nemeckom jazyku

Zasielanie výstupov a inej korešpondencie v elektronickej forme

Vypracovanie podkladov pre banky, leasingové spoločnosti, verejné súťaže a tendre

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb A,B

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh (aj pre hospodársky rok)

Spracovanie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Spracovanie harmonogramu účtovnej závierky

Spracovanie inventarizácie všetkých účtov a kontrola účtovníctva pre konzultáciu s klientom

Spracovanie účtovnej závierky po konzultácii s klientom

Spracovanie schválenia účtovnej závierky

Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku

Výpočet preddavkov na daň z príjmu právnických osôb

Analýza účtovníctva minulých období

Návrh riešenia rozdielov a chýb v účtovníctve minulých období

Vypracovanie dodatočných daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty

Vypracovanie dodatočných daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb

Vypracovanie účtovných interných smerníc (napr.: systém spracovania účtovníctva, účtovný rozvrh, dlhodobý majetok, evidencia DPH, oceňovanie majetku a záväzkov, inventarizácia majetku a záväzkov, časové rozlíšenie, spotreba materiálu a i. ) podľa požiadaviek klienta

Vypracovanie mzdových interných smerníc (napr.: mzdový poriadok, pracovný poriadok, dovolenka, sociálny fond, prekážky v práci, pridelenie služobných vozidiel, súhlas dotknutej osoby, uplatňovanie nezdaniteľnej časti, vedenie personálnej agendy a i. ) podľa požiadaviek klienta

Zasielanie žiadostí a ostatnej korešpondencie na štátne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad, Štatistický úrad, Národná banka Slovenska a i.)

Zastupovanie klienta pri kontrolách z daňového úradu, sociálnej poisťovne, živnostenského úradu a i.

Zastupovanie pri písomnej, telefonickej, príp. mailovej komunikácii so štátnymi inštitúciami

Registrácia DPH

Registrácia dane zo závislej činnosti

Registrácia dane z motorových vozidiel

Registrácia na RTVS (v prípade zamestnávania 3 a viac zamestnancov)

Registrácia zamestnávateľa a zamestnancov (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad)

Registrácia zamestnávateľa na elektronické zasielanie výkazov do poisťovní (v prípade zamestnávania 5 a viac zamestnancov)

Nahlásenie doplnkov a zmien (napr. adresy, bankového účtu, konateľa, prevádzky a i.)

Zakladanie nových obchodných spoločností, predaj vopred založených obchodných spoločností prostredníctvom partnerskej spoločnosti SLOVAKIA OFFICE s.r.o.

Poskytovanie sídla spoločnosti prostredníctvom partnerskej spoločnosti SLOVAKIA OFFICE s.r.o.

Vypracovávanie zmlúv, právne poradenstvo prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie ADVOKÁTI s.r.o.

Naši klienti

klient6-xsklient5klient4klient2